Theses List
No. Theses Titles Level Student Name Present Date
1    اثرات استفاده از روش آوسینک-سیدر در گیرائی تلقیح و مقدار هورمون پروژسترون خون و همچنین اثرات این روش روی میزان پروتئین کل، البومین خون و شیر در روز 5 بعد از تلقیح در گاو هلشتاین و تاثیر این روش بر فاکتور های تولید مثلی    دکتری حرفه ای     - -    2002-04-21
2    تعیین آلودگی به مایکو باکتریوم اوویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس با روش PCR و بررسی ارتباط این آلودگی با معیار های تولیدی و تولید مثلی در یک گاو داری صنعتی گاو شیری هولشتاین    دکتری حرفه ای    adel mirzapoor    2007-10-23
3    تعیین میزان وقوع میکروارگاا نیزم های سرما گرا در شیر مخزن تحویلی به کارخانه شیر و بررسی روند تغییرات آن ها و خصوصیات فیزیکوشیمیائی در شیر پاستوریزه حاصل از همان شیر خام    دکتری حرفه ای     - -    2006-03-06
4    مقایسه دو پروتکل هماهنگی فحلی از نظر تاثیر آنها بر روزهای باز، میزان آبستنی و مقادیر استرادیول و پروژسترون سرم و چربی شیر در گاو های شیری    دکتری حرفه ای     - -    2003-03-06
5    مقایسه دو روش فحل یابی برای مقایسه دفت و تاثیر آنها بر برخی از شاخصهای تولید مثلی با اسفاده از اندازه گیری پروژسترون چربی شیر    دکتری حرفه ای     - -    2004-10-06
6    تعیین مقدار باقیمانده جنتامایسین در شیر تانک مخازن تعدادی از گاوداری های صنعتی اطراف مشهد تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه    دکتری حرفه ای     - -    2005-06-05
7    بررسی اثر برخی عوامل مادری و جنینی در ساعت زایش گاو های تک قلوزای نژاد هلشتاین    دکتری حرفه ای     - -    2006-10-07
8    بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی برخی باکتریهای جدا شده از شیر و ترشحات پستانی تلیسه ها قبل و بعد از زایمان    دکتری حرفه ای    mehdi amiriani    2008-07-05
9    مقایسه اثرات استفاده از گنادوتروفین کوریونیک اسبی (eCG) در برنامه همزمانی در فصل جفت گیری در میزان بره دهی میش های بلوچی با استفاده از CIDR    دکتری حرفه ای    mohammad ali kamell ferezni    2008-12-05
10    بررسی ورم پستان استافیلوکوکی    B.Sc.     - -    2009-01-31
11    مروری بر باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه و ورم پستان ناشی از آن و روشهای تشخیص آزمایشگاهی آن    B.Sc.     - -    2009-01-31
12    بروسلوز در گاو و روشهای تشخیص آزمایشگاهی آن    B.Sc.     - -    2004-06-01
13    سالمونلا ها و نحوه بیماری زائی و تاثیر آن بر بهداشت    B.Sc.    NULL NULL    2005-06-02
14    بررسی باکتری های محیطی موثر بر ورم پستان در گاو شیری    B.Sc.    morteza saberi    2005-12-03
15    مروری بر عوامل باکتریائی مولد ورم پستان در تلیسه های شیری    B.Sc.    NULL NULL    2006-06-02
16    بررسی آزمایشگاهی عوامل مولد سقط در دام و انسان    B.Sc.    masoud khaksary    2007-03-03
17    بررسی عوامل کلی فرمی مولد ورم پستان در گاو های شیری    B.Sc.    NULL NULL    2006-08-03
18    عفونت های ویروسی و ورم پستان گاو    B.Sc.    NULL NULL    2007-12-03
19    بررسی بروسلوز گاوی و گوسفندی در شهرستان نیشابور    B.Sc.    mohamadsmael baharetrbghan    2007-06-02
20    باکتری های سرما گرا در تانک ذخیره شیر    B.Sc.    kamran khorshidi    2007-06-02
21    تشخیص آزمایشگاهی میکروارگانیزم های مولد ورم پستان در گاو    B.Sc.    NULL NULL    2008-02-01
22    بررسی و مقایسه سه روش درمان اندومتریت در گاوهار شیری پس از زایمان و مقایسه نتایج با استفاده از cytobrushing    دکتری حرفه ای    Sina Keshavarz    2010-11-08
23    ورم پستان گوسفند و بز در اثر باکتریهای گرم مثبت    B.Sc.    abozar safari    2010-09-23
24    تشخیص آزمایشگاهی آبستنی در گاو و اسب    B.Sc.     - -    2010-09-23
25    تشخیص آندومتریت تحت بالینی گاو به روش نمونه گیری از زحم با سایتوبراش و ارزیابی دو روش درمانی    دکتری حرفه ای    Mohammad Mohammadi    2011-01-24
26    تشخیص نرخ وقوع باکتریهای A. pyogenes, E.Coli, P. melaninogenicus,و F. necrophorum در موارد آندومتریت بالینی گاو به روش نمونه گیری از بدنه رحم با سیتوبراش و ارزیابی رابطه میزان آلودگی با سیتولوژی نمونه های اخذ شده از بدنه رحم    دکتری حرفه ای    arash najafi    2011-09-21
27    تشخیص نرخ وقوع باکتریهای Arcanobacterium pyogenes،Fusobacterium necrophorum، Prevotella melaninogenicus، و E.Coli در موارد اندومتریت بالینی گاو به روش نمونه گیری از بدنه رحم با سیتوبراش و ارزیابی رابطه میزان آلودگی با سیتولوژی نمونه های اخذ شده از بدنه ر    دکتری حرفه ای    arash najafi    2011-09-21
28    ارزیابی داده‎های تولیدی و تولیدمثلی یک گله صنعتی گاو شیری پس از آزمون غربالگری بیماری‎های لوکوز، رینوتراکئیت عفونی گاو، یون و نئوسپوروزیس    دکتری حرفه ای    sepideh hatami    2014-06-29